Actualitatea ambasadei

Burse MAE / MFA Scholarships / Bourses MAE

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe,
cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993,
pentru anul universitar 2018 – 2019

Statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, acordă 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerul Educaţiei Naționale (MEN).

Domeniile de studiu sunt: ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară, arhitectură, arte vizuale.

Limba de studiu: În scopul promovării limbii şi a culturii române în rândul cetăţenilor străini, beneficiarii burselor acordate de statul român studiază doar în limba română. Pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor pentru studiul limbii române, anterior studiilor propriu-zise.

Dosarele de candidatură se transmit doar prin intermediul misiunilor diplomatice. Dosarele depuse direct la birourile de registratură ale MAE sau MEN, precum şi dosarele depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.

Mai multe detalii sunt disponibile la adresa http://www.mae.ro/node/10250.

Data limită de depunere a dosarelor la Ambasada României la Havana este 1 martie 2017.

 

Documentele necesare 

1. Adresa oficială din partea misiunii diplomatice a ţării de origine acreditate la Bucureşti sau a misiunii diplomatice a României în ţara de origine sau de reşedinţă;

2. Formularul MAE (ANEXA 1) de cerere pentru o bursă de studii în România, completat corect;

3. Formularul MEN (ANEXA 2) de cerere de eliberare a scrisorii de acceptare la studii;

4. Copii legalizate ale diplomelor de studii obţinute (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia + diplome de licență, masterat, doctorat, dacă este cazul) şi traducerea legalizată a acestora în una din limbile: engleză, franceză sau română, dacă este nevoie;

5. Copii legalizate ale foilor matricole / suplimentelor la diplomă aferente studiilor absolvite şi traducerea legalizată a acestora, dacă este cazul;

6. Copie legalizată a certificatului de naştere şi traducere legalizată în una din limbile: engleză, franceză sau română;

7. Copie după primele 3 pagini din paşaport;

8. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează a se înscrie la studii nu are boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu studiile solicitate;

9. Curriculum Vitae al solicitantului;

10.  Fotografii recente – 2 bucăţi, format paşaport.

Dosarele vor fi completate și cu următoarele documente (doar pentru candidații care se încadrează în categoria specifică menționată pentru fiecare document):

 • Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată;
 • Adeverința care atestă promovarea examenului de bacalaureat, licență, master sau doctorat, după caz, pentru absolvenții anului curent - copie și traducere legalizată;
 • Certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Atestatul de competență lingvistică, dacă este cazul;
 • Declarație privind acordul parental, în cazul candidaților minori (în una dintre limbile: engleză, franceză sau română).

 

The scholarship program offered by the Romanian state,
through the Ministry of Foreign Affairs, to foreign citizens,
based on G.D. 288/1993, for the academic year 2018 - 2019

The Romanian state, through the Ministry of Foreign Affairs, offers 85 scholarships for under- and post-graduate studies in Romania, by means of selection of application files, organized by the Ministry of Foreign Affairs (MFA) and the Ministry of National Education and Scientific Research (hereafter, MNE), in keeping with Romanian current legislation.

The fields of study are: political and administrative sciences, education sciences, Romanian culture and civilization, journalism, technical studies, oil and gas, agricultural sciences, veterinary medicine, architecture, visual arts.

Language of study: In order to promote the Romanian language and culture among foreign citizens, the beneficiaries of scholarships granted by the Romanian state should study only in the Romanian language. The candidates who do not know Romanian are offered one supplementary preparatory year to study the language.

Application files must be submitted through diplomatic missions. Application files submitted by post or directly to the MFA or to the MNE, as well as application files received after the announced deadline will not be taken into consideration.

More information is available at http://www.mae.ro/node/10250.

The deadline to submit the documents at the Embassy of Romania to the Republic of Cuba is 1st March 2018.

 

Necessary documents

1. Official letter issued by the diplomatic mission of the country of origin accredited to Bucharest or the diplomatic mission of Romania in the country of origin or residence;

2. The MFA application form (Appendix 1) for a scholarship in Romania, filled in correctly;

3. The MNE application form (Appendix 2for the issue of the Letter of acceptance to study in Romania;

4. Legalized copies of the obtained study diplomas (baccalaureate diploma or its equivalent + bachelor's, master's and doctor's degrees, if any) and their legalized translation into one of the following languages: English, French or Romanian, if required;

5. Legalized copies of matriculation sheets / diploma supplements related to graduate studies and their legalized translation, if applicable;

6. Legalized copy of the birth certificate and certified translation in one of the following languages: English, French or Romanian;

7. Copy of the first 3 pages of the passport;

8. The medical certificate attesting to the fact that the person enrolling in the study does not have contagious diseases or other conditions incompatible with the required studies;

9. Curriculum Vitae of the applicant;

10. Recent photos - 2 pieces, passport format.

The files will also be filled in with the following documents (only for candidates falling within the specific category mentioned for each document):

 • Proof of name change (if applicable) - copy and legalized translation;
 • The certificate attesting the passing of the baccalaureate, bachelor's, master's or doctoral exam, as the case may be, for current year's graduates - copy and certified translation;
 • Certificate of graduation of the Romanian preparatory year or Language Proficiency Certificate, if applicable;
 • Declaration on parental consent in case of juvenile candidates (in one of the following languages: English, French or Romanian).

 

Le programme de bourses d’études offertes par l'État roumain, 
par le ministère des Affaires étrangères, aux citoyens étrangers,
en vertu de la Décision du Gouvernement no. 288/1993, pour l'année académique 2018 – 2019

L'État roumain offre 85 bourses pour études universitaire et postuniversitaires en Roumanie, attribuées après une sélection de dossiers, par le Ministère des Affaires Étrangères (MAE) et le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN), en conformité avec les règlementations en vigueur.

Les domaines d'études sont: sciences politiques et administratives, sciences de l'éducation, culture et civilisation roumaine, journalisme, études techniques, pétrole et gaz, sciences agricoles, médecine vétérinaire, architecture, arts visuels.

Langue d'enseignement: Afin de promouvoir la langue et la culture roumaines parmi les citoyens étrangers, les bénéficiaires des bourses accordées par l'Etat roumain peuvent étudier uniquement en roumain. Pour les candidats qui ne parlent pas le roumain, une année préparatoire est prévue pour l'étude de la langue roumaine, avant les études proprement dites.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés seulement par les missions diplomatiques. Les dossiers déposés directement auprès des bureaux d'enregistrement du MAE ou MEN ainsi que les dossiers soumis après la date limite ne seront pas pris en compte.

Plusieurs details sont disponibles a http://www.mae.ro/node/10250.

La date-limite de soumettre les dossiers a l'ambassade de Roumanie a la Republique de Cuba est le 1er de mars 2018.

 

Documents requis pour compléter le dossier

1. Lettre officielle de la mission diplomatique du pays d'origine accrédité à Bucarest ou de la mission diplomatique de Roumanie dans le pays d'origine ou de résidence;

2. Le formulaire de demande MAE (ANNEXE 1) pour une bourse en Roumanie, rempli correctement;

3. Le formulaire de demande MEN (ANNEXE 2) pour la lettre d'acceptation aux études;

4. Copies légalisées des diplômes d’études obtenus (baccalauréat ou son équivalent + diplôme de licence, maîtrise et doctorat, le cas échéant) et leur traduction légalisée dans l'une des langues suivantes: anglais, français ou roumain, si nécessaire;

5. Copies légalisées des feuilles d'immatriculation / suppléments de diplôme liés aux études supérieures et leur traduction légalisée, le cas échéant;

6. Copie légalisée de l'acte de naissance et traduction certifiée dans l'une des langues suivantes: anglais, français ou roumain;

7. Copie des 3 premières pages du passeport;

8. Le certificat médical attestant que la personne inscrite à l'étude n'a pas de maladie contagieuse ou d'autres conditions incompatibles avec les études requises;

9. Curriculum Vitae du candidat;

10.  Photos récentes - 2 pièces, format passeport.

Les dossiers seront également remplis avec les documents suivants (uniquement pour les candidats entrant dans la catégorie spécifique mentionnée pour chaque document):

 • Preuve de changement de nom (le cas échéant) - copie et traduction légalisée;
 • Le certificat attestant la réussite du baccalauréat, de la licence, de la maîtrise ou du doctorat, selon le cas, pour les diplômés de l'année en cours – copie et traduction certifiée;
 • Certificat d'obtention du diplôme de l'année préparatoire roumaine ou du certificat de compétence linguistique, le cas échéant;
 • Déclaration sur le consentement parental pour les candidats mineurs (dans l'une des langues suivantes: anglais, français ou roumain).

 

Rezidența fiscală a persoanelor fizice la plecarea din România

15.02.2018

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte…

Atenționare de călătorie

01.02.2018

Actualizarea situaţiei internaţionale determinată de transmiterea virusului Zika (ZIKV) …

Burse MAE / MFA Scholarships / Bourses MAE

03.01.2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor…

Cooperarea România-CARICOM în domeniul educației superioare

12.02.2018

Ambasadorul României la Havana, doamna Gențiana Șerbu, a găzduit, la 12 februarie 2018,…